Đôi ngũ giáo viên - Trường THPT Hoàng Mai

– Tổng số cán bộ, giáo viên và người lao động: 98 người.

– Trong đó nhà giáo: 78 người; cán bộ quản lý: 18 người; người lao động khác: 02 người.

– Về trình độ chuyên môn đội ngũ nhà giáo: Thạc sỹ: 34  người (chiếm tỷ lệ 43,6%); đại học: 42 người (chiếm tỷ lệ 53,9%) và trình độ khác 02 người (chiếm tỷ lệ 2,5%).