Trường trung học phổ thông Hoàng Mai là cơ sở đào tạo ngoài công lập nằm trong hệ thống giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trung học, đảm bảo thực hiện đầy đủ kế hoạch và chương trình giáo dục toàn diện của trường trung học phổ thông.

Trường trung học phổ thông Hoàng Mai có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu,chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

b) Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

c) Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

đ) Huy động, quản lý các, sử dụng nguồn lưc cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đìnhhọc sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

e) Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội khác.

g) Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

h) Công khai cam kết của Trường về chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính hàng năm của Trường.

i) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.