hm19-5474 - Trường THPT Hoàng Mai

Đây là tấm vé lịch sử với tập thể này