Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Trường THPT Hoàng Mai

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

công văn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (gọi tắt là kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi)

Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các sở GDĐT, Sở giáo dục, khoa học và công nghệ, Cục nhà trường – Bộ Quốc phòng (gọi chung là sở GDĐT) một số nội dung sau:

Chi tiết xem tại đây