Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên - Trường THPT Hoàng Mai

Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy và học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Xem chi tiết tại đây