BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤM HÚT THUỐC LÁ TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI - Trường THPT Hoàng Mai

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤM HÚT THUỐC LÁ TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

công văn

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

Cấm hút thuốc lá trong khuôn viên Trường Trung học phổ thông Hoàng Mai

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

 1. Nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh, khách đến liên hệ công tác với nhà trường.
 2. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, trường học không khói thuốc, không làm ảnh hưởng đến môi trường sống, công đồng và xã hội.
 3. Việc cấm hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường phải được thực hiện nghiêm túc, triệt để, không phô trương hình thức, có xử phạt nghiêm minh đúng quy định của pháp luật.
 4. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh, khách đến liên hệ công tác với nhà trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc thực hiện quy định này.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nội quy này áp dụng đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Công thương Hà Nội và phụ huynh học sinh, khách đến liên hệ công tác với nhà trường.

Điều 3. Các hành vi bị cấm

 1. Cấm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh, khách đến liên hệ công tác hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường.
 2. Cấm mua bán và các hình thức khuyến mãi, quảng cáo, tiếp thị mua bán, tài trợ của các công ty thuốc lá trong nhà trường dưới mọi hình thức.

Điều 4. Các hình thức xử lý vi phạm

 1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
 2. a) Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở trực tiếp.
 3. b) Vi phạm lần thứ 2: Lập biên bản kèm theo phạt tiền 100.000 đồng.
 4. c) Vi phạm lần thứ 3: Lập biên bản, phạt tiền 200.000 đồng, không xét thi đua khen thưởng cuối năm.
 5. d) Vi phạm lần thứ 4 trở lên: Lập biên bản, phạt tiền 300.000 đồng, xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
 6. Đối với học sinh trung học phổ thông
 7. a) Vi phạm lần đầu: Lập biên bản, thông báo cho phụ huynh học sinh biết, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, hạ 1 bậc xếp loại rèn luyện.
 8. b) Vi phạm lần thứ 2: Lập biên bản, thông báo cho phụ huynh biết, xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, xếp loại rèn luyện trung bình.
 9. c) Vi phạm lần thứ 3: Lập biên bản, thông báo cho phụ huynh biết, xử lý kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học tạm thời, xếp loại rèn luyện yếu.
 10. d) Vi phạm lần thứ 4 trở lên: Lập biên bản, thông báo cho phụ huynh biết, xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi học.
 11. Đối với sinh viên cao đẳng
 12. a) Vi phạm lần đầu: Lập biên bản, nhắc nhở trực tiếp lỗi vi phạm.
 13. b) Vi phạm lần thứ 2: Lập biên bản, giáo viên chủ nhiệm phê bình trước lớp.
 14. c) Vi phạm lần thứ 3 trở lên: Lập biên bản, tùy thuộc tính chất và mức độ vi phạm, xử lý kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách đến buộc thôi học.
 15. Đối với phụ huynh học sinh và khách đến liên hệ công tác
 16. a) Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở trực tiếp lỗi vi phạm.
 17. b) Vi phạm lần thứ 2 trở lên: Từ chối làm việc, nhắc nhở trực tiếp và hẹn lịch làm việc vào thời gian thích hợp.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

 1. Thủ trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm phổ biện rộng rãi, công khai cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn trường được biết, quán triệt và nghiêm túc thực hiện.
 2. Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường tuyên truyền, vận động và phối hợp chặt chẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này.
 3. Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Tư vấn việc làm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai, giám sát và thu thập các biên bản, tổng hợp danh sách các đơn vị, cá nhân vi phạm trình Hội đồng kỷ luật xem xét quyết định.
 4. Phòng Tài chính – Kế toán thu và quản lý tiền nộp phạt, để sử dụng vào các hoạt động nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn trường.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh, không/chưa hợp lý, Thủ trưởng các đơn vị gửi ý kiến về Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Tư vấn việc làm để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Trung tâm thông tin truyền thông