Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 - Trường THPT Hoàng Mai