Công điện 1699-CĐ-TTG về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Trường THPT Hoàng Mai