CÔNG VĂN V/V CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TẬP SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19 - Trường THPT Hoàng Mai

CÔNG VĂN V/V CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TẬP SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19

công văn

Kính gửi: – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, Thị xã;

                 – Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng                      văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ sở giáo dục mầm non

Thực hiện Công văn số 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021 của UBND Thành phố về việc cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội thông báo đến phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc; các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố như sau:

Xem chi tiết tại đây!