CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM 2020-2021 - Trường THPT Hoàng Mai

CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM 2020-2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT

Thực hiện chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo( GDĐT) về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục; Công văn số 3414/BGDĐT – GDTrH ngày 04/09/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2020 – 2021; Quyết định số 3635 QĐ/UBND ngày 19/08/2020 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các trường THPT thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây!