HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19 KHI HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC - Trường THPT Hoàng Mai

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19 KHI HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

công văn

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Thông tư liện tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định công tác y tế trường học;…

Để chuẩn bị cho việc đón học sinh quay trở lại trường học tập khi đủ điều kiện và đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở y tế Hà Nội hướng dẫn các đơn vị công tác phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới, cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây.