PHIẾU KHAI BÁO Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN - Trường THPT Hoàng Mai