KẾT LUẬT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 - Trường THPT Hoàng Mai