Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Trường THPT Hoàng Mai