Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử và CCHC - Trường THPT Hoàng Mai