THPT Hoàng Mai: Thông báo đáp án 4 môn thi thử vào lớp 10 THPT năm 2021 ngày 25/04/2021 - Trường THPT Hoàng Mai

THPT Hoàng Mai: Thông báo đáp án 4 môn thi thử vào lớp 10 THPT năm 2021 ngày 25/04/2021

class="column one single-photo-wrapper image">

ĐÁP ÁN 4 MÔN THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2021

  1. Môn Lịch sử: Đề thi: MS 001 I MS 002 I MS 003 I MS 004 I MS 005 I MS 006 I Đáp án
  2. Môn tiếng Anh: Đề thi: MS 001 I MS 002 I MS 003 I MS 004 I MS 005 I MS 006 I Đáp án
  3. Môn Toán: Đề thi I Đáp án
  4. Môn Ngữ văn: Đề thi I Đáp án