THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI - Trường THPT Hoàng Mai

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

công văn

Thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới;

Thực hiện Công văn số 3572/SGDĐT – CTTT ngày 15/10/2021 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội;

Trường THPT Hoàng Mai yêu cầu CBGV, NV và các em học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới như sau:

Xem chi tiết tại đây: CV số: 131/THPT HM-VP