UBNDTP Hà Nội: Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh - Trường THPT Hoàng Mai

UBNDTP Hà Nội: Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh

class="column one single-photo-wrapper image">

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội điện:

  • Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND Thành phố;
  • Chủ tịch UBND cac quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn;
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên các Tổng công ty, các Công ty TNHH nhà nước thuộc UBND Thành phố

Xem chi tiết nội dung công điện tại đây: trang 1trang 2