UBNDTP Hà Nội: Thông báo học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Trường THPT Hoàng Mai

UBNDTP Hà Nội: Thông báo học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ủy ban Nhân dân Thành phố nhận được tờ trình số 456/TTrLN: GDĐT – YT ngày 15/02/2021 của Liên sở: Giáo dục & Đào tạo và Y tế; Tờ trình 765/TTr-SLĐTBXH ngày 15/02/2021 đề nghị cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng/ chống dịch bệnh COVID 19.

Về việc này, Ủy ban Nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Chi tiết xem tại đây