CV SỐ 769 CỦA SGDDT V/V CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ VIỆC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19 - Trường THPT Hoàng Mai