SỞ GDĐT HÀ NỘI: HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024 - Trường THPT Hoàng Mai

SỞ GDĐT HÀ NỘI: HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 – 2024

công văn

Kính gửi: 

                  – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;

                  – Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông;

                  – Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã;

                  – Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh)..

Xem nội dung chi tiết tại đây