THPT HOÀNG MAI: TỔ CHỨC THI THỬ LỚP 10 THPT NGÀY 25/04/2021 - Trường THPT Hoàng Mai