TIẾT MỤC MÚA TRÊN NỀN NHẠC "BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN - GIÓ ĐÁNH ĐÒ ĐƯA" - Trường THPT Hoàng Mai