BIÊN BẢN V/V NIÊM YẾT CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024 - 2025 - Trường THPT Hoàng Mai

BIÊN BẢN V/V NIÊM YẾT CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024 – 2025

I. Thời giạn: 10 giờ 00 phút ngày 05/07/2023

II. Địa điểm: Trường THPT Hoàng Mai (Số 56 đường Vũ Trọng Phụng. Thanh Xuân, Hà Nội)

III. Thành phần:

  1. Ông Phạm Sỹ Bỉnh, Hiệu trưởng
  2. Bà Nguyễn Thị Chúc, Phó hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn
  3. Bà Nguyễn Thùy Vân, Kế toán
  4. Bà Đinh Thị Như Quỳnh, Thư ký hội đồng

IV. Nội dung:

  1. Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc công khai của trường THPT Hoàng Mai theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
  • Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2024 – 2025.
  • Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2022 – 2023 của trường THPT Hoàng Mai
  • Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THPT Hoàng Mai năm học 2024 – 2025
  • Công khải thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THPT Hoàng Mai năm học 2024

Xem chi tiết tại đây!