CÔNG ĐIỆN: VỀ MỘT SỐ VIỆC CẦN LƯU Ý KHI HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP - Trường THPT Hoàng Mai

CÔNG ĐIỆN: VỀ MỘT SỐ VIỆC CẦN LƯU Ý KHI HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành các công văn hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục (1) và hướng dẫn thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập (2). Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các sở GDĐT thực hiện và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện ngay một số nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây