BIÊN BẢN VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023 - Trường THPT Hoàng Mai

BIÊN BẢN VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023

I. Thời gian: 10h00 phút ngày 05 tháng 07 năm 2022

II. Địa điểm: Trường THPT Hoàng Mai (Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội)

III. Thành phần:

  1. Ông Phạm Sỹ Bỉnh, Hiệu trưởng
  2. Bà Nguyễn Thị Chúc, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn
  3. Ông Nguyễn Phúc Chính, Phó hiệu trưởng
  4. Bà Nguyễn Thùy Vân, Kế toán
  5. Bà Mai Thúy Quỳnh, Thư ký Hội đồng

IV. Nội dung:

Xem chi tiết tại đây: