tuyển sinh đại học nqwm 2021 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Hai 19/04/2021

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Luật Giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; phát huy kết quả đạt được trong kỳ […]