tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 04/03/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI             Số: 22/THPT HM-TS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22  tháng 02  năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 1. XÉT TUYỂN (8 lớp 10) – […]