Chuyển và tiếp nhận học sinh THPT Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Bảy 15/12/2018

CÔNG VĂN SỐ 5482 CỦA SỞ GDĐT V/V CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG THPT

Công văn số 5482 của Sở GDĐT v/v chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THPT Xem chi tiết tại đây!